STRELJACKI SAVEZ CRNE GORE

SHOOTING FEDERATION OF MONTENEGRO

 
 

Na osnovu clana 26.Statuta Streljackog saveza Crne Gore, usvojenog na sjednici Skupštine od 19.07.2006.godine, Izvršni odbor Saveza na sjednici održanoj 16.11.2007.godine usvojio je

DISCIPLINSKI PRAVILNIK STRELJACKOG SAVEZA CRNE GORE

OPŠTE ODREDBE

Clan 1.

Disciplinski pravilnik Streljackog saveza Crne Gore štiti od nasilja, samovolje i nesportskog ponašanja clanove, organe i poredak Saveza, red i mir na takmicenjima i ugled streljacke organizacije i streljackog sporta uopšte. Ova zaštita se ostvaruje odredivanjem ponašanja koje predstavlja disciplinski prekršaj, odredivanjem disciplinski odgovornih lica, propisivanjem disciplinskih mjera i drugih sankcija za te prekršaje, izricanjem i izvršavanjem tih sankcija u pravilnikom utvrdenom postupku od strane nadležnog organa.

Clan 2.

Odredbe ovog Pravilnika ce se primjenjivati na sve clanove Saveza i sportske radnike koji ucestvuju u sprovodenju programa Saveza i takmicenja. Disciplinska mjera ce se izreci i ako je izvršiocu prekršaja u momentu izricanja disciplinske mjere prestalo clanstvo u Savezu.

Clan 3.

Nepoznavanje Statuta Saveza i drugih propisa i odluka koji se odnose na rad Saveza, sprovodenje programa rada i takmicenja ne oslobada od odgovornosti.

Clan 4.

Disciplinska mjera ce se izreci izvršiocu prekršaja kao i saucesnicima (podstrekacu i pomagacu). Saucesnici mogu biti kažnjeni kao izvršioci a mogu se i blaže kazniti.

Clan 5.

Ako je ucinilac jednom radnjom ili sa više radnji ucinio više prekršaja, kaznice se jedinstvenom disciplinskom mjerom, najtežom po vrsti, s tim što ona ne može preci zbir pojedinacno utvrdenih disciplinskih mjera, niti biti dvostruko teža od najteže disciplinske mjere.

Clan 6.

Prilikom odlucivanja o disciplinskoj odgovornosti i disciplinskoj mjeri uzece se u obzir otežavajuce i olakšavajuce okolnosti koje uticu da disciplinska mjera bude teža ili lakša, a posebno stepen disciplinske odgovornosti, pobude iz kojih je prekršaj ucinjen, , stepen povrede zašticenog dobra, okolnosti pod kojima je prekršaj ucinjen, prethodno ponašanje ucinioca, njegove licne prilike i njegovo ponašanje poslije ucinjenog prekršaja i ponašanje pred disciplinskim organima. Kada se odmjerava disciplinska mjera za prekršaj izvršen u povratu, posebno ce se uzeti u obzir da li je ranije izvršeni prekršaj iste vrste, da li su oba prekršaja izvršena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od prethodno izvršenog prekršaja.

Clan 7.

Uciniocu prekršaja se može izreci disciplinska mjera uslovno i to na nacin što mu se utvrduje disciplinska mjera i istovremeno odreduje da se ona nece izvršiti ako prekršilac za vrijeme koje odredi disciplinski organ ne ucini novi prekršaj.

Clan 8.

Takmicar kažnjen u jednoj streljackoj disciplini ili kategoriji nema pravo nastupa u drugoj disciplini ili kategoriji, dok se disciplinska mjera ne izvrši.

DISCIPLINSKE MJERE

Clan 9.

Ovim Pravilnikom se odreduju sljedece disciplinske mjere :

Opomena ;
Novcana kazna do visine petostrukog iznosa takse za takmicenje na koje se odnosi;
Zabrana nastupanja na odredenom takmicenju;
Zabrana nastupanja na takmicenjima za odredeno vrijeme;
Zabrana vršenja funkcija na odredenom takmicenju ili odredenom organu;
Zabrana vršenja svih funkcija za odredeno vrijeme;
Iskljucenje iz streljacke organizacije.

Ukoliko lice kome je izrecena disciplinska mjera – novcana kazna ne plati novcanu kaznu u utvrdenom roku, po pravosnažnosti odluke o izrecanoj disciplinskoj mjeri, Disciplinska komisija može odluciti da se novcana kazna zamijeni drugom disciplinskom mjerom. U slucaju da postoji osnovana sumnja da je radnjom izvršenja pocinjen prekršaj predviden Zakonom o prekršajima ili krivicno djelo predvideno Krivicnim zakonom Crne Gore, podnijece se odgovarajuca prijava nadležnom organu.

ORGANI DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Clan 10.

Prvostepeni postupak se vodi pred Disciplinskom komisijom Saveza. Disciplinska komisija broji 5 (pet) clanova i imenuje je Izvršni odbor Saveza. Disciplinska komisija odlucuje u vijecu od 3 (tri) clana. Clanovi Disciplinske komisije ne mogu biti clanovi drugog organa Saveza. Drugostepeni organ je Izvršni odbor Saveza.

ZASTARJELOST

Clan 11.

Disciplinski postupak se može pokrenuti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana kada je prekršaj izvršen ili se za njega saznalo, a apsolutna zastarjelost prekršajne odgovornosti nastaje u roku od 2 (dvije) godine od dana kada je prekršaj ucinjen. Zastarijevanje se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi gonjenja ucinioca zbog izvršenog prekršaja, kao i kada ucinilac dok tece rok zastarjelosti ucini novi prekršaj. Izrecena disciplinska mjera se ne može izvršiti ako izvršenje nije zapoceto a protekla je godina dana od dana kada je pravosnažno okoncan postupak.

POSEBNI DIO

Clan 12.

Ko fizicki napadne svog ili protivnickog takmicara, sudiju, trenera, clana rukovodstva, delegata, strucnog ili tehnickog rukovodioca ili gledaoca kaznice se zabranom nastupa ili obavljanja funkcije u trajanju od 1 (jedne) do 2(dvije) godine.

Clan 13.

Ko psovanjem, nepristojnim gestovima, omalovažavanjem, prigovaranjem službenim licima ili takmicarima, ili na drugi nacin nesportskim ponašanjem narušava red i mir na takmicenjima ili službenim skupovima, kaznice se zabranom nastupa ili obavljanja funkcija u trajanju do 1 (jedne) godine dana. Ako usljed prekršaja iz prethodnog stava dode do prekida takmicenja ili skupa, ucinilac ce se kazniti zabranom nastupa ili obavljanja funkcija u trajanju od 1 (jedne) do 2 (dvije) godine.

Clan 14.

Ko o sebi ili drugom daje netacne podatke ili koristi preinacene ili lažne isprave od znacaja za takmicenje ili drugu službenu upotrebu ili na drugi nacin ometa takmicenje, kaznice se zabranom nastupa ili obavljanja funkcija od 6 (šest) mjeseci do 2 (dvije) godine.

Clan 15.

Trener ili pomocni trener koji ne vodi tacnu evidenciju o treninzima ili ne dostavlja blagovremeno izvještaje sa treninga i takmicenja kaznice se opomenom ili novcanom kaznom u visini umanjenja isplate za rad na treninzima do 50% ili uskracenjem dnevnica za takmicenja.

Clan 16.

Ko koristi narkotike ili druga zabranjena doping sredstva sa liste zabranjenih sredstava u streljackom sportu ili na drugi nacin ugrožava svoje ili zdravlje drugog, kaznice se zabranom nastupa ili obavljanja funkcija u trajanju 6 (šest) mjeseci do 2 (dvije) godine.

Clan 17.

Ko od strijelaca u pionirskoj ili juniorskoj kategoriji koristi alkoholna pica na treningu,takmicenju ili na pripremama, kaznice se zabranom nastupa ili obavljanja funkcija u trajanju od 6 (šest) mjeseci do 1 (jedne) godine.

Clan 18.

Ko svojim ponašanjem i aktivnostima vrši bilo koju vrstu diskriminacije po rasnoj, vjerskoj i nacionalnoj osnovi, kaznice se zabranom nastupa ili obavljanja funkcija u trajanju od 6 (šest) mjeseci do 1 (jedne) godine.

Clan 19.

Ko nastupi na takmicenju, iako je pod izrecenom disciplinskom mjerom, kaznice se zabranom nastupa do 1 (jedne) godine.

Clan 20.

Ko na pripremama za odredeno takmicenje ne izvršava svoju funkciju ili plan treninga, kaznice se zabranom nastupa na tom takmicenju ili zabranom nastupa ili obavljanja funkcija do 6 (šest) mjeseci. Uciniocu prekršaja iz prethodnog stava se uz disciplinsku prijavu od strane nadležnog službenog lica može odmah predložiti suspenzija do okoncanja disciplinskog postupka. U lakšim slucajevima prekršaja iz prethodnog stava, uciniocu se može izreci opomena.

Clan 21.

Ko u organizaciji i sprovodenju takmicenja kršenjem odredbi Pravilnika takmicenja utice na njegovu regularnost, kaznice se zabranom ucešca u organizaciji i sprovodenju takmicenja u trajanju od 1 (jedne) godine.

Clan 22.

Lice koje zaduži opremu Saveza, pa je ošteti ili izgubi obavezno je da opremu dovede u stanje u kome je primio, odnosno da nadoknadi njenu vrijednost, a može se i novcano kazniti dvostrukim iznosom vrijednosti oštecene ili izgubljene opreme.

Clan 23.

Ko i pored izrecene disciplinske mjere kao i više njih ponavlja vršenje prekršaja, može se kazniti iskljucenjem iz Saveza.

VOĐENJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Clan 24.

Disciplinski postupak se pokrece podnošenjem disciplinske prijave Disciplinskoj komisiji, od strane svakog lica koje ima saznanje da je izvršen prekršaj predviden ovim Pravilnikom. U prijavi se navode okolnosti, lica i dokazi na kojima se prijava zasniva. Za lažno prijavljivanje se odgovora po odredbama koje se primjenjuju za prekršaje koji se lažno prijavljuju.

Clan 25.

Po prijemu prijave Disciplinska komisija ce razmotriti da li postoje osnovi sumnje da u prijavi opisana radnja predstavlja disciplinski prekršaj, te ako nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka ili je došlo do zastarijevanja istu ce odbaciti i o tome pismeno obavijestiti podnosioca prijave obrazloženom odlukom. Odluku iz prethodnog stava Disciplinska komisija ce donijeti u roku od 15 (petnest) dana. Protiv donesene odluke podnosilac prijave ima pravo žalbe Izvršnom odboru Saveza u roku od 8 (osam) dana od dana prijema.

Clan 26.

Ukoliko je uz prijavu predložena suspenzija, Disciplinska komisija ce o predlogu za suspenziju odluciti po hitnom postupku, s tim što protiv odluke o suspenziji nema prava žalbe.

Clan 27.

Ukoliko postoje osnovi sumnje da je pocinjen disciplinski prekršaj, Disciplinska komisija ce pismenim pozivom obavijestiti osumnjicenog o vremenu i mjestu njegovog ispitivanja, a može se zahtijevati da osumljiceni dostavi disciplinskoj komisiji pismenu izjavu. Disciplinska komisija je ovlašcena do pribavi sve potrebne podatke i izvještaje, pri cemu su svi clanovi Saveza, organi i komisije dužni da tražene podatke dostave bez odlaganja. Disciplinska komisija zakazuje glavnu raspravu na koju se pozivaju osumnjiceni, podnosilac prijave i druga lica, te se na glavnoj raspravi izvode potrebni dokazi i utvrduju sporne cinjenice. Glavna rasprava ce se održati i bez prisustva osumnjcenog, ukoliko postoje dokazi da isti izbjegava pozive ili se izjasni da nece da pristupi Disciplinskoj komisiji. O radnjama koje sprovodi Disciplinska komisija vodi se zapisnik.

Clan 28.

Disciplinska komisija donosi odluku u formi rješenja koje sadrži službeni broj, uvod, izreku, obrazloženje i pouku o pravu na žalbu. Izreka sadrži kratak cinjenicni opis prekršaja, odredbu iz disciplinskog pravilnika i disciplinsku mjeru koja se izrice ako je osumnjiceni kriv, ili da se osumnjiceni oslobada odgovornosti, ukoliko nema dokaza da je osumnjiceni pocinio disciplinski prekršaj koji mu se stavlja na teret, ili postoje okolnosti koje iskljucuju disciplinsku odgovornost. U obrazloženju se navode cinjenice i dokazi na osnovu kojih je utvrdeno cinjenicno stanje na kojem se zasniva odluka.

Clan 29.

Protiv odluke prvostepenog organa osumnjiceni i podnosilac prijave imaju pravo žalbe Izvršnom odboru Saveza, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema prvostepene odluke.

Clan 30.

Žalba se može izjaviti:

1.Zbog povrede odredaba disciplinskog postupka;
2.Zbog nepotpunog i pogrešno utvrdenog cinjenicnog stanja;
3.Zbog pogrešne primjene odredaba o disciplinskoj odgovornosti.

Clan 31.

Izvršni odbor Saveza odlucuje o žalbi protiv prvostepene odluke na prvoj sjednici od kada je žalba podnijeta, s tim da je izvjestilac po predmetu sekretar Saveza ili za to ovlašceni clan Izvršnog odbora. Odlucujuci o žalbi, Izvršni odbor može žalbu odbaciti kao neblagovremenu ili podnijetu od strane neovlašcenog lica, odbiti žalbu i potvrditi prvostepenu odluku, žalbu uvažiti i prvostepenu odluku ukinuti i predmet vratiti na ponovni postupak, ili preinaciti prvostepenu odluku u pogledu odluke o disciplinskoj mjeri. Pismena odluka Izvršnog odbora se dostavlja licu protiv koga je postupak voden, njegovoj streljackoj družini - klubu i podnosiocu prijave.

OBNOVA POSTUPKA I VANREDNO UBLAŽAVANJE DISCIPLINSKE MJERE

Clan 32.

Pravosnažno okoncan postupak se može ponoviti :

1. Ako je prvostepena odluka zasnovana na lažnim dokazima;
2. Ako postoje nove cinjenice i dokazi koji bi sami za sebe ili u vezi sa prethodno postojecim dokazima doveli do oslobadajuce odluke ili izricanja znatno blaže disciplinske mjere.

Predlog za obnovu postupka ne zadržava izvršenje pravosnažno izrecene disciplinske mjere.
Predlog za obnovu postupka podnosi se prvostepenom disciplinskom organu koji o njemu donosi odluku kojom odobrava obnovu postupka ili odbija predlog.
Protiv odluke iz prethodnog stava dozvoljena je žalba Izvršnom odboru Saveza u roku od 8 (osam) dana od prijema odluke.

Clan 33.

Zahtjev za vanredno ublažavanje disciplinske mjere se može podnijeti Izvršnom odboru Saveza kada protekne polovina vremena izvršenja disciplinske mjere, a postoje okolnosti koje ukazuju da je svrha izrecene disciplinske mjere postignuta. Zahtjev se može odbaciti, odbiti ili uvažiti u cjelini ili djelimicno.

EVIDENCIJA IZRECENIH DISCIPLINSKIH MJERA

Clan 34.

Pravosnažno izrecene disciplinske mjere uvode se u knjigu evidencije disciplinskih mjera koja se vodi kod Disciplinske komisije Saveza. U knjizi se upisuje redni broj, prezime, ocevo ime i ime lica kome je izrecena disciplinska mjera, naziv družine – kluba, broj clanske karte ili drugog dokumenta za indentifikaciju, vrsta i visina disciplinske mjere, broj i datum donošenja odluke i primjedba.

ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 35.

Na pocinioce prekršaja primjenjuje se Pravilnik koji važi za period kada je prekršaj ucinjen.

Clan 36.

Tumacenje ovog Pravilnika je u nadležnosti Izvršnog odbora Saveza.

Clan 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog usvajanja od strane Izvršnog odbora Streljackog saveza Crne Gore.

U Podgorici,16.11.2007.godine.

 P R E D S J E D N I K Stanojevic Predrag s.r.____________________________________________________________________________________________

    Ovdje mozete preuzeti pravilnik u PDF formatu